Tartalomjegyzék

 

 

 

 

I./ Általános rendelkezések

 

1./ Adatkezelő adatai

A Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft. (továbbiakban Társaság) külső folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató) alkotja:

Adatkezelő

NÉV: DÓCZY INGATLANFEJLESZTŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 34-36.

Cégjegyzékszám: 09-09-027499

Adószám: 25450086-2-09

Képviselő: Hegymegi István Sándor ügyvezető

 

2./ Adatvédelmi tisztviselő adatai

NÉV: Bernáth Lajos

Elérhetőség: Tel.: 06-20/942-1192, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

3./ Alapelvek

A Társaság jelen tájékoztatóval és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítését, többek között az érintettek tájékoztatási kötelezettségét.

Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó részére továbbított adatokról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról.

A Társaság Vevőinek személyes adatait csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával, vagy szerződés teljesítéséhez, vagy jogi kötelezettség teljesítéséhez kezel. A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A személyes adatok kezelése során a Társaság az alábbi elveket veszi figyelembe:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon kell végezni;

 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezelik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 • Pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

 • Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely a Felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, a GDPR rendeletben a Vevő jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel;

 • Integritás és bizalmas jelleg kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 • Elszámoltathatóság: A Társaság felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

II./ Biztonsági intézkedések

 

1./ Munkavállalókkal szemben alkalmazott biztonsági intézkedések

A Társaságnál adatkezelést végző alkalmazottak, valamint a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni (1. számú melléklet). A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az adatvédelmi tisztviselő látja el.

2./ Védelmi intézkedések

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára nem tárhatóak fel;

 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el;

 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

 • a Társaság adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;

 • a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság – összhangban a hatályos informatikai szabályzatának előírásaival – az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír a Társaság;

 • a kezelt adatokhoz minden esetben érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni;

 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;

 • amennyiben valamely adatkezelés jogalapja megszűnt, úgy az adat véglegesen törlésre kerül oly módon, hogy az adat újra vissza nem nyerhető;

 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről a Társaság folyamatosan gondoskodik;

 • mindent megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

3./ Biztonsági intézkedések során alkalmazott elvek

A Társaság a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A Társaság jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz nem csatlakozott.

Az adatok fizikai tárolásának helye a Társaság székhelye.

 

III./ Adatkezelés

 

1./ Az adatkezelési tevékenység meghatározása:

A Társaság a tulajdonában álló ingatlanok értékesítése során kezel természetes személyes adatokat, mely adatokat az ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződések tartalmazzák. A Társaság, mint Eladó a Vevők személyes adatait – a szerződésben rögzített kötelező adatokon túl – abban az esetben kezelheti, amennyiben ahhoz a Vevő az adásvételi szerződésben hozzájárul, melyet minden Vevő esetében egyedileg tárgyalnak meg a felek.

 

Személyes adat

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

számla kiállításának év végét követő 8 év

Kapcsolattartás számlázás, jogszabályi előírás

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§, Iny tv. 32 §

Születési hely, idő

számla kiállításának év végét követő 8 év

Jogszabályi előírás, számla kiállításának igazolására tekintettel okirat megőrzése

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Iny tv. 32 §

Anyja neve

számla kiállításának év végét követő 8 év

Jogszabályi előírás, számla kiállításának igazolására tekintettel okirat megőrzése

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Iny tv. 32 §

Lakcíme

számla kiállításának év végét követő 8 év

Jogszabályi előírás, számla kiállításának igazolására tekintettel okirat megőrzése

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Iny tv. 32 §

Tartózkodási hely

számla kiállításának év végét követő 8 év

Jogszabályi előírás, számla kiállításának igazolására tekintettel okirat megőrzése

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Iny tv. 32 §

Személyi azonosító jel

számla kiállításának év végét követő 8 év

Jogszabályi előírás, számla kiállításának igazolására tekintettel okirat megőrzése

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Iny tv. 32 §

Adóazonosító jel

számla kiállításának év végét követő 8 év

Jogszabályi előírás, számla kiállításának igazolására tekintettel okirat megőrzése

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Iny tv. 32 §

Telefonszám

szerződés teljesítését követő 5 év

Kapcsolattartás

Szerződés teljesítéséhez szükséges

E-mail cím

szerződés teljesítését követő 5 év

Kapcsolattartás

Szerződés teljesítéséhez szükséges

Aláírása

számla kiállításának év végét követő 8 év

Jogszabályi előírás, számla kiállításának igazolására tekintettel okirat megőrzése

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Iny tv. 32 §

Állampolgárság

számla kiállításának év végét követő 8 év

Jogszabályi előírás, számla kiállításának igazolására tekintettel okirat megőrzése

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Iny tv. 32 §

Személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolata

szerződés teljesítését követő 5 év

adásvételi szerződés előkészítése, megkötése érdekében okiratszerkesztés, elévülési időn belül igazolás

érintett hozzájárulása

 

Külföldi vevők esetén a fenti adatokon kívül:

Személyes adat

Adatkezelés időtartama

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Útlevél szám

számla kiállításának év végét követő 8 év

Kapcsolattartás számlázás, jogszabályi előírás

Szerződés és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges Áfa tv. 169.§,

 

A megadott adatokat a Társaság saját fejlesztésű vállalatirányítási rendszerének partnertörzsében rögzíti, mely programon belül kerül sor a számlák kiállítására is. A Társaság az adásvételi szerződéseket a hozzájuk tartozó számlák megőrzési idejéig tárolja.

2./ A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Vevő által megadott adatokat a Társaság nem továbbítja, adatok tárolására saját tárhelyén kerül sor, könyvelési feladatait szintén önállóan látja el. A megadott adatok tekintetében okirat szerkesztő ügyvéd/ügyvédek önálló adatkezelőnek minősülnek, így az adásvételi szerződés illetékes földhivatal, illetve adóhatóság felé történő továbbítását ő teljesíti.

3./ A megadott adatok továbbítása

A Vevő által megadott adatokat a Társaság 3. országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

4./ A Vevő, mint érintett jogai

4.1./ Törléshez való jog

A Vevő a személyes adatok közül kizárólag az adásvételi szerződésben nem szereplő adatok esetében azok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban elektronikus levél megküldésével, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A Társaság nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles.

 

4.2./ Tájékoztatáshoz való jog

A Vevő bármikor jogosult a Társaságtól személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. A Vevő bármikor kérheti a Társaságot, hogy személyes adataiba betekinthessen.

4.3./ Visszajelzéshez fűződő jog

A Vevő jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;

 • az érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

A Vevővel megkötött szerződés egy példányát a szerződéskötéskor Vevő megkapja.

 

4.4./ Hozzáférés joga

A Vevő jogosult arra, hogy adataihoz hozzáférjen, melyet a Társaság a szerződés egy példányának átadásával biztosít. Bármilyen egyéb kérdése van a Vevőnek, a Társaság részére megküldött elektronikus levél vagy postai levél útján felteheti.

4.5./ A helyesbítéshez való jog

A Vevő jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen a Társaság által kezelt, adásvételi szerződésben nem szereplő adataiban. Ezt a Társaság elérhetőségein, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg.

4.6./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Vevő jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • a Vevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, de a Vevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • a Vevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Vevő hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság az érintett Vevőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

4.7. A tiltakozáshoz való jog

A Vevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy

 • az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Vevő olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Vevő által a Társaság részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával.

A Vevő adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével a Társaság központi e-mail címére (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.). A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni a Vevő levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni.

A Társaság tájékoztatja a Vevőt, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik.

IV./ Panaszügyintézés

1./ Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

1.1./ Panaszügyintézés helye –adatvédelmi sérelmek esetén

A Vevő a Társaság adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: Dóczy Ingatlanfejlesztő Kft., levelezési cím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36., e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: 06-52/507-300; adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Bernáth Lajos, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: 06-20/942-1192

1.2./ Panaszügyintézés módja

A Társaság a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vevőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Társaság az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Társaság egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Társaság a hozzá írásban érkezett panaszt 15 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Társaság az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vevőt.

1.3./ Jogérvényesítési lehetőségek

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ügyfélszolgáEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 036-13911400, www.naih.hu)

V./ www.doczy.hunep.hu honlap üzemeltetése

A Társaság által működtetett honlaphoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. A honlapon a Társaság „sütiket (cookies) használ, a süti szabályzatot jelen tájékoztató melléklete képezi (2. számú melléklet).

VI./ Kamera használata

A Társaság a székhelyén és telephelyén a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30.§ (1) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. Az elektronikus biztonságtechnikai rendszerek személyes adatokat, képfelvételeket rögzítenek és tárolnak a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

A kamerák elhelyezése előtt a Társaság érdekmérlegelési tesztet végzett, melynek során megállapítást nyert, hogy a kamerák elhelyezésére egyrészt az objektum biztonsága, valamint a Társaság vagyonainak és üzleti titkainak megóvása érdekében van szükség.

A rögzített képfelvételeket – azok felhasználása hiányában – a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével a kamerák üzemeltetője törli a rendszerből. Az adatok törlésére automatikusan, kézi beavatkozás nélkül kerül sor. A rögzített adatokat kizárólag a Társaság igazgatóságának mindenkori tagjai, valamint felsőbb vezetők, IT csoportvezető jogosultak megtekinteni, megtekintési joguk pedig kizárólag abban az esetben áll fenn, ha vagyonvédelmi incidens, vagy bűncselekmény gyanúja merül fel. Az aktuális kameraképeket a portaszolgálaton elhelyezett számítógépre feltelepített program segítségével a portán dolgozó Munkavállaló rendszeresen figyeli mind a székhelyen, mind pedig a telephelyen. Amennyiben a képfelvételeken, a portán dolgozó Munkavállaló bármilyen rendellenességet észlel, haladéktalanul jelenti azt valamely igazgatósági tag részére.

Amennyiben a megtekintett felvételek alapján bűncselekmény gyanúja merül fel, a Társaság jogosult a képfelvételt az illetékes nyomozóhatóság részére megküldeni, ebben az esetben az érintett képfelvétel törlésére a büntetőeljárás lezárultáig nem kerül sor. Amennyiben a képfelvételbe betekintésre kerül sor, a betekintésről a Társaság jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a betekintett személy nevét, a betekintés okát és idejét.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel, illetve bármilyen más személy adatának rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 3 munkanapon belül kérheti, hogy azt a Társaság ne semmisítse meg, illetve ne törölje, amennyiben igazolja jogának vagy jogos érdekének fennálltát.

A Társaság Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul megküldi. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített képfelvételt a Társaság megsemmisíti, illetve törli.

 

 

 1. számú melléklet: Munkavállalói adatvédelmi titoktartási nyilatkozat

 

MUNKAVÁLLALÓI ADATVÉDELMI TITOKTARÁSI NYILATKOZAT

 

 

Alulírott, ………………………………………….. (név) ………………………………….. (lakcím) jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a ……………………………………..munkáltatónál végzett munkám során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag a munkaköri feladataim teljesítése céljából kezelem és továbbítom, más célra nem használom, azokat illetéktelen személlyel nem közlöm, és részére nem adom át, a személyes adatokhoz jogosulatlan hozzáférést nem engedek, a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozom.

 

Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettségem munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel.

Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése a munkaviszonyból eredő kötelezettség lényeges megsértésének minősül, amelyre a munkáltató munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat, tudomásul veszem továbbá a Btk. 223.§-a szerinti magántitok megsértése bűncselekményére vonatkozó tájékoztatást, amely szerint aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi, vétség miatt elzárással büntetendő. A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény jelentős érdeksérelmet okoz.

 

Kelt:………………………..

 

 

……………………………………………………………

Munkavállaló

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet: Süti szabályzat

A www.doczy.hunep.hu honlap cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.


Mi a cookie?

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük "cookie"-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez. A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).


Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).


Hogyan törölhetők a cookie-k?

A legtöbb internet böngésző kezdetben arra van beállítva, hogy elfogadja a cookie-kat. Megváltoztathatja a beállításokat, hogy blokkolja a cookie-kat, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor cookie-kat állítanak be az eszközén. Számos módja van a cookie-k kezelésének. Kérjük nézze meg a böngésző információkat vagy a segítség oldalt, ha többet kíván megtudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról.

Ha kikapcsolja a honlap által használt cookie-kat, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek.

Ha különböző eszközöket használ a weboldal megtekintésére (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) legyen biztos, hogy minden egyes böngésző azokon az eszközökön az Ön cookie igényeinek megfelelően van beállítva.


Cookie-k fajtái


a) Szigorúan szükséges cookie-k - Ezek a cookie-k a weboldal használatához szükségesek, lehetővé teszik a weboldal funkcióinak igénybe vételét, például a weboldal biztonságos részeihez való hozzáférést. Ezek nélkül a kért szolgáltatásokat, nem tudjuk nyújtani.


b) Teljesítmény cookie-k – Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. A cookie-k által gyűjtött információk általánosak és névtelenek. Csak a weboldal működésének javítására használhatók.

c) Funkció cookie-k - Ezek a cookie-k lehetővé teszik a felhasználó választásainak rögzítését (például megadott név, nyelv vagy régió) és bővített, személyre szabott funkciók használatát teszik lehetővé. Az ezen cookie-k által gyűjtött információk névtelenek is lehetnek és nem alkalmasak a más weboldalak látogatásának követésére.


d) Célzott vagy reklám cookie-k - Ezek a cookie-k a felhasználó és érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítéséhez használhatók. Ezekkel meghatározható egy reklám megjelenítési alkalmainak száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága. Megjegyzik egy weboldal látogatását és az információkat megosztják más szervezetekkel, például a reklám közzétevőjével. Általában a célzott vagy reklám cookie-k a weboldalt üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.

Milyen cookie-kat használ a www.doczy.hunep.hu weboldal?


A személyre szabott felhasználói élmény biztosításához ez a weboldal cookie-kat használ.

Ahányszor belép az oldalra, az számítógépjére cookie-kat küld, illetve azokhoz fér hozzá. A használt cookie-k listáját lásd alább:

 • Felugró ablakok kezelésére használunk funkció cookie-kat, élettartama 24 hóra, 1. fél cookie-ja.

 • A használt készülék típusának meghatározása használunk funkció cookie-kat, valamint a munkamenet azonosítására. Pl. PHPSESSID, ami az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges weboldalunkon. Ezek 1. fél cookie-ja.

 • A weboldal látogatottságának követésére használunk teljesítmény és reklám cookie-kat, munkamenet és állandó cookie-kat jelent, 3-ik fél cookie-ja. Pl. __utma, __utmb, __utmc, __utmz, amelyek Google Analytics cookie-k. A szolgáltatás során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A google adatvédelmi elveiről bővebb információt itt olvashat: http://policies.google.com/technologies/ads.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések, személyre szabott szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés jogalap: az érintett hozzájárulása

Az érintettek köre: a www.doczy.hunep.hu oldal látogatói

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart. A perzisztens cookiek lejárati ideje változó általában 1-5 nap. El alól kivételek a google analytics által használt cookiek, amik jóval hosszabb lejárati idővel dolgoznak.
Jelen Jogi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát. A cookie-k használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

 

 

 

 

Oldalunk sütiket használ. Adatvédelmi tájékoztatónkat a gombra kattintva olvashatja.
Adatvédelmi tájékoztató Értem